نمونه سوالات تستی GD&T میانه - بخش اول

1-

بُعد چه پارامترهایی از قطعه را تعریف می کند ؟

2-

صنعت بر چه اساسی مطرح می شود ؟

3-

مبنا مُعرف چه عناصری است ؟

4-

مفهوم دقت چیست ؟

5-

در کادر هندسی که هیچکدام از علائم تعدیل کننده در آن استفاده نشده منظور چه حالتی است ؟

6-

علامت تعدیل کننده علامت تعدیل کننده  m برای چه عناصری قابل استفاده می باشد ؟

7-

تلرانس ارفاقی چیست ؟

8-

استاندارد چطور تدوین می شود ؟

9-

در چه زمانی از تلرانس های هندسی استفاده می شود ؟

10-

از علامت تعدیل کننده علامت تعدیل کننده p چه زمانی استفاده میشود ؟

11-

تلرانس با توجه به چه پارمتر هایی تعریف می شود ؟

12-

حالت حداقل مواد در عناصر برجسته کدام اندازه از حدود است ؟

13-

حالت حداکثر مواد در عناصر فرورفته کدام اندازه از حدود است ؟

Google Analytics Alternative