نمونه سوالات تستی اتوکد مقدماتی

1-

کدام کلید باعث خاموش و روشن شدن حالت دینامیک اتوکد می‏شود؟

2-

دستور Polygon از ......... تا .............. ضلع ترسیم می‏کند.

3-

در تصویر زیر اگر بخواهیم خط A را به خط B برسانیم، باید از چه دستوری استفاده کنیم؟

آزمون اتوکد مقدماتی

4-

گزینه Distance در دستور Chamfer موضوع را به چه روشی پَخ می‏زند؟

5-

فایل‏های اتوکد با چه پسوندی ذخیره می‏شود؟

6-

دستور Pan برای ............................ در اتوکد است.

7-

برای کشیدن موضوعات از دستور ............................... استفاده می‏شود.

8-

خصوصیات عمومی یک لایه عبارت است از:

9-

کاربرد دستور Polyline چیست؟

10-

در دستور Donut، اگر قطر اول را بزرگ‏تر از قطر دوم وارد کنیم چه اتفاقی می‏افتد؟

11-

اگر بخواهیم تقاطع دو موضوع که با هم برخوردی ندارند را به دست بیاوریم از کدام گزینه Object Snap استفاده می‏کنیم؟

12-

دستور Explode روی كدام یك از موضوعات زیر اثر می گذارد؟

13-

برای انتخاب موضوعات، اگر کِرسِر (موس) را از راست به چپ بکشیم، چه اتفاقی می‏افتد؟

14-

کدام گزینه دستور Zoom، تمام ترسیمات را بدون در نظر گرفتن محل ترسیم نشان می‏دهد؟

15-

کدام یک از دستورات زیر کپی‏ هایی به موازات موضوع اصلی ایجاد می‏کند؟

16-

در گزینه Justify در دستور Single Line Text، TR به چه معناست؟

17-

در حالت عادی زاویه صفر در کدام قسمت دایره مثلثاتی است؟

18-

برای وارد کردن مختصات نسبی از چه علامتی استفاده می‏شود

19-

اگر بخواهیم دستوری را به وسیله نوشتن فعال کنیم از کدام قسمت استفاده می‏کنیم؟

20-

زمانی که Select Object: در خط فرمان ظاهر می‏شود، کِرسِر به چه شکلی در می‏آید؟

21-

کلید F3، کدام یک از وضعیت‏های زیر را فعال و غیر فعال می‏کند

22-

در کدام دستور نقاط کنترل در بیرون از موضوع ایجاد می‏شود؟

23-

در مختصات قطبی، اگر مقدار درجه را مثبت وارد کنیم، خط به کدام سمت ترسیم می‏شود؟

24-

کدام دستور کمان بیضی شکل ترسیم می‏کند؟

25-

برای رسم خطی مورب با زاویه مشخص و طول مشخص از چه نوع مختصاتی استفاده می‏شود؟

26-

کدام‏یک از مورد زیر برای تنظیم سبک نوشتن استفاده می‏شود؟

27-

قسمت مشخص شده در تصویر زیر را با کدام دستور می‏توان ایجاد کرد؟

 

آزمون اتوکد مقدماتی

28-

گزینه Height برای تنظیم ......................... متن به کار می‏رود.

29-

لایه جاری را نمی‏توان ............ نمود.

30-

در دستور Breake نقطه شکستگی کدام نقطه است؟

31-

گزینه Reference در دستور Rotate چه کاربردی دارد؟

32-

کدام دستور برای اندازه‏گذاری خطوط مورب استفاده می‏شود؟

33-

کاربرد دستور Limits چیست؟

34-

برای محاسبه مساحت و محیط یك شكل بسته از كدام دستور زیر استفاده می كنیم؟

35-

کدام از Osnapهای زیر مربوط به دایره است؟

36-

گزینه Width در دستور Polyline چه وظیفه‏ای انجام می‏دهد؟

37-

برای انتقال خواص یك موضوع به موضوع دیگر از كدام دستور استفاده می شود؟

38-

برای تبدیل شکل A به شکل B در تصویر زیر از چه دستوری استفاده می‏شود؟

آزمون اتوکد مقدماتی

39-

گزینه Hor در دستور Xline چه کاری انجام می‏دهد؟

40-

برای ایجاد گوشه‏های تیز با استفاده از دستور Fillet، گزینه Radius باید چه حالتی داشته باشد؟

41-

برای ایجاد یك Block با پسوند Dwg از كدام یك از دستورات زیر استفاده می كنید؟

42-

با کدام یک از دستورات زیر می‏توان فایل‏های اتوکد را با نام دلخواه ذخیره نمود؟

43-

عبارت CLOSEدر دستور LINE چه کاری انجام می‏دهد؟

44-

در حالت عادی زاویه مثبت در چه جهتی است؟

Google Analytics Alternative