نمونه سوالات تستی اتوکد پیشرفته

1-

کدام‏یک از دستورات زیر جزء احجام آماده نمی‏ باشد؟

2-

در دستور Sweep و گزینه Twist، چه عددی نشان دهنده یک دور کامل حول مسیر می‏باشد؟

3-

برای به دست آوردن مرکز ثقل یک مدل از چه دستوری استفاده می‏شود؟

4-

برای ساخت و ذخیره بلاک از چه دستوری استفاده می‏شود؟

5-

وقتی از دستور Subtract استفاده می‏کنید، کدام موضوع را باید اول انتخاب کنید؟

6-

دستور Polysolid چه عملی انجام می‏دهد؟

7-

برای وارد کردن بلاک در فاصله‏ های مساوی از چه دستوری استفاده می‏شود؟

8-

برای تغییر محور در ترسیم ایزومتریک از چه کلیدی استفاده می‏شود؟

9-

برای تبدیل مدل Surface به Solid از چه دستوری استفاده می‏شود؟

10-

برای ترسیم مسیر مارپیچ از چه دستوری استفاده می‏شود؟

11-

برای به دست آوردن تداخل دو موضوع سه بُعدی از چه دستوری استفاده می‏شود؟

12-

برای ترسیم کُره چه اندازه‏ ای لازم است؟

13-

کدام دستور چند موضوع سه بُعدی را با هم یک‏پارچه می‏کند؟

14-

وقتی وارد محیط سه بُعدی می‏شویم، کدام مختصات به صورت پیش فرض فعال است؟

15-

اگر دستور Explode را دوبار روی یک مدل Solid اجرا کنیم، چه اتفاقی می‏افتد؟

16-

در دستور Sweep گزینه Twist چه عملی انجام می‏دهد؟

17-

برای تغییر محور در ترسیم ایزومتریک از چه کلیدی استفاده می‏شود؟

18-

برای پر کردن قسمت برش خورده یا Trim شده یک سطح از چه دستوری استفاده می‏شود؟

19-

اگر از دستور Extrude برای یک ترسیم باز استفاده شود چه اتفاقی می‏افتد؟

20-

برای تقسیم یک حجم سه بُعدی از چه دستوری استفاده می‏شود؟

21-

دستور Extrude در یک ترسیم یک‏پارچه چه نوع ترسیمی به وجود می‏آورد؟

22-

اگر موضوعات بسته نباشند، از چه دستوری برای تبدیل آنها به Solid استفاده می‏شود؟

23-

در دستور Plot برای انتخاب قسمتی از ترسیم، از چه گزینه‏ای در Plot area استفاده می‏شود؟

24-

در دستور Cylinder باید کدام گزینه ‏ها را به ترتیب وارد کنیم؟

25-

کدام محور فقط در ترسیم سه بُعدی استفاده می‏شود؟

26-

برای تبدیل مدل سه بُعدی به نمای دو بُعدی از چه دستوری استفاده می‏شود؟

27-

برای کپی گرفتن از تمام لبه‏ های یک مدل سه بُعدی به یک‏باره، از چه دستوری استفاده می‏شود؟

28-

کاربرد دستور Divide چیست؟

29-

فایل‏های سه بُعدی اتوکد با چه پسوندی ذخیره می‏شود؟

30-

ترسیمی که با دستور Wedge (گُوِه) ایجاد می‏شود، چند سطح دارد؟

31-

کاربرد دستور Loft چیست؟

32-

کدام گزینه دستور Orbit را اجرا می‏کند؟

33-

در دستور Union کدام‏یک از حجم‏ ها را باید اول انتخاب کرد؟

34-

اگر بخواهیم موضوعاتی را فقط از یک جهت مقیاس بدهیم، از چه دستوراتی استفاده می‏کنیم؟

35-

از کدام گزینه در Visual Style Controls برای نشان دادن مدل به صورت سیمی استفاده می‏شود؟

Google Analytics Alternative