نمونه سوالات تستی کتیا

1-

یک قطعه دارای چند درجه آزادی است؟ آیا میتوان در محیط Assembly Design تمام درجه آزادی یک قطعه را گرفت؟

2-

در نرم افزارCATIA کدام Fillet نیاز به وارد کردن مقدار شعاع (Radius) ندارد؟

3-

به کدام یک از روشهای زیر نمیتوان یک Plane ایجاد کرد؟

4-

کدام تص­­­­­­­ویر زیر مناسب ایجاد Pad در حالت پیش فرض CATIA نمی باشد.؟

 ایجاد Pad

5-

هدف از ایجاد sketch در محیط Part Design چیست؟

6-

در نرم افزار( نسخه های جدید) Catia سطوح (Surface) و Wireframe در درخت طراحی داخل کدام موارد زیر قرار میگیرد؟

7-

درنرم افزار Catia وظیفه آیکن (Creat Datum (icon از نوار ابزار Tools چیست؟

8-

کدامیک از موارد زیر را در نرم افزار catia برای ایجاد Sketch میتوان به عنوان Plane انتخاب کرد؟

9-

در نرم افزار Catia برای دستور های Groove و shaft محور دوران میتواند:

10-

   برای دستور (Loft(Multi section حداقل چند Guide باید داشته باشیم؟

Google Analytics Alternative