سوالات تجسم سه بعدی|مجهول یابی

1-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

2-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

3-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

4-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

سه بعدی

5-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید (سوال ویژه)

فصل مشترک

6-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

7-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک دو حجم را بیابید

فصل مشترک

8-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

مجهول یابی

9-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

10-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

11-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

12-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

13-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

14-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

15-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

طراحی

16-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

سه بعدی

17-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

18-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

3d

19-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

20-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

21-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

Google Analytics Alternative