سوالات تجسم سه بعدی|مجهول یابی

1-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

2-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

3-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

4-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

طراحی

5-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

6-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

7-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

8-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

9-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

10-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

3d

11-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک دو حجم را بیابید

فصل مشترک

12-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

13-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

14-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

سه بعدی

15-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

سه بعدی

16-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

17-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

18-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

مجهول یابی

19-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید (سوال ویژه)

فصل مشترک

20-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

21-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

Google Analytics Alternative