سوالات تجسم سه بعدی|مجهول یابی

1-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید (سوال ویژه)

فصل مشترک

2-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

3-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

سه بعدی

4-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

طراحی

5-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

6-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

3d

7-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

8-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

مجهول یابی

9-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

10-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

11-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

12-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

13-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

14-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

15-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

16-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

17-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

18-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک دو حجم را بیابید

فصل مشترک

19-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

20-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

21-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

سه بعدی

Google Analytics Alternative