سوالات تجسم سه بعدی|مجهول یابی

1-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

3d

2-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

3-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

طراحی

4-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

سه بعدی

5-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

6-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک دو حجم را بیابید

فصل مشترک

7-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

8-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

9-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

10-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

سه بعدی

11-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

12-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

13-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

14-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

15-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

مجهول یابی

16-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

17-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

مجهول یابی

18-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید (سوال ویژه)

فصل مشترک

19-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

20-

با توجه به دو نمای موجود، فصل مشترک  دو حجم را بیابید

فصل مشترک

21-

با توجه به دو نمای موجود، نمای سوم را بیابید

تجسم سه بعدی

Google Analytics Alternative