سوالات لیگ کتیا ابرنقاط و مهندسی معکوس مسابقه کشوری طراحی مهندسی دانشگاه امیرکبیر

1-

هنگام اسکن سه بعدی قطعاتی که کاملا صلب نیستند (مانند گلگیر یک خودرو بصورت آزاد) ......

2-

نتیجه آنالیز منحنی کدام مورد باشد ، منحنی مناسب تری داریم ؟

3-

برای فراخونی ابرنقاط (فایل STL) از کدام روش زیر میتوان استفاده کرد ؟

4-

بعد از تنظیم ابرنقاط یا همان مش(Aling کردن)بهترین خروجی برای ذخیره فایل Alingشده چیست ؟

5-

برای ایجاد یک استوانه ای که محور آن کاملا در راستای محور Z باشد ، کدام یک از گزینه های زیر را باید تغییر داد ؟ چه مقدار ؟

 ایجاد یک استوانه

6-

برای کم کردن حجم فایل های ابرنقاط بصورت مش از کدام دستور استفاده میگردد ؟

7-

هنگام ایجاد برش از ابرنقاط ، گزینه Split Angle ....

گزینه Split Angle

8-

در دستور Activate حالت Flood هر چه زاویه بیشتر باشد ....

9-

بعد از ایجاد مدل سه بعدی با ابرنقاط ، آیا میشود ابرنقاط را پاک کرد ؟

10-

منحنی که با دستور 3D Curve به وجود می آید ....

11-

تغییر رنگ مش در CATIA ....

12-

استفاده از دستور Automatic surface برای ایجاد مدل سه بعدی کدام قطعه مناسب است ؟

13-

کدام فرمت ابرنقاط بصورت مش است ؟

14-

قبل از ایجاد مدل سه بعدی یک قطعه با کمک ابرنقاط لازم است ....

15-

قبل از اجرای دستور Surfaces Network لازم است کدام دستور اجرا شود ؟

16-

پیوستگی مماسی (Tangency) در کدام منحنی وجود دارد ؟

17-

چگونه میتوان حجم یک فایل CATPart که در آن ابرنقاط هم وجود دارد را ، بدون تغییر در تعداد نقاط ، کم کرد ؟

18-

هنگام مقایسه ابرنقاط سه بعدی با دستور Deviation Analysis ...

19-

برای مشاهده و ایجاد خط جدایش یک قطعه از روی مش (به صورت حدودی) از کدام دستور میتوان استفاده کرد ؟

20-

در ایجاد مدل سه بعدی براساس ابرنقاط (مش ) لازم است ....

Google Analytics Alternative