سوالات لیگ کتیا طراحی سطوح مسابقه کشوری طراحی مهندسی دانشگاه امیرکبیر

1-

کدام یک از خصوصیات زیر مربوط به دستور Split نیست ؟

2-

ایجاد یک سطح بصورت Extrude Extrude کدام یک از موارد زیر را میتوان انتخاب کرد ؟

3-

فیلت زیر نتیجه انتخاب کدام حالت به عنوان Extremities است ؟

Extremities

4-

ایجاد منحنی فضایی C بین دو منحنی A و B با شرایط مماس بودن از کدام دستور باید استفاده کرد ؟

عکس 2

5-

میتوان از سطوح یک قطعه بصورت Solid (تو پُر) Boundary گرفت ؟

6-

تبدیل یک فایل igs به solid کدام گزینه را باید فعال کرد ؟

7-

برای اینکه بتوانیم طول یک سطح یا منحنی را با پیوستگی Curvature افزایش دهیم ، از کدام دستور میتوان استفاده کرد ؟

8-

کدام حالت Sweep نیاز به ترسیم مقطع وجود دارد ؟

9-

اگر بخواهیم لوله ای (با سطح مقطع گرد) از داخل سطح عبور دهیم و لازم باشد مقطع گرد لوله را برروی سطح Project کنیم، از کدام حالت Projection type استفاده می کنیم ؟

10-

ایجاد سطح زیر با داشتن یک منحنی سه بعدی ، از کدام دستور میتوان استفاده کرد ؟

ایجاد سطح

11-

برای نرم شدن منحنی شکل زیر میزان Tangency threshold را چه مقدار باید انتخاب کرد؟

Tangency threshold

12-

برای ایجاد یک فنر با محور سه بعدی(3D curve)از کدام یک از دستورات زیر میتوان استفاده کرد ؟

13-

ایجاد سطح زیر با داشتن سه منحنی 1 ، 2 و 3 از کدام دستور میتوان استفاده کرد ؟

ایجاد سطح

14-

کدام یک از خصوصیات زیر مربوط به دستور Trim نیست ؟

15-

یک از تعاریف زیر برای گزینه Spine صحیح است ؟

16-

برای افست کردن یک منحنی روی سطح بصورت متغییر از کدام گزینه در دستور Parallel Curve باید استفاده شود ؟

17-

جابجایی یک سطح کاملا پارامتریک از کدام ابزار زیر میتوان استفاده کرد ؟

18-

حالت زیر را در دستور Extract باید انتخاب کرد تا با انتخاب سطح A،سطوح B و C نیز انتخاب شوند ؟

Extract

19-

ایجاد منحنی فضایی D بین دو منحنی A و B به گونه ای که منحنی D از نقطه نشان داده شده هم بگذرد و شرایط مماس بودن هم رعایت شود ، از کدام دستور استفاده میشود ؟

عکس 1

20-

سطوح در محیط GSD چقدر است ؟

Google Analytics Alternative