سوالات لیگ کتیا مقدماتی مسابقه کشوری طراحی مهندسی دانشگاه امیرکبیر

1-

وظیفه دستور یا آیکن Create Datum Create Datum چیست ؟

2-

علت نمایش صفحات اصلی هر Part به رنگ مشکی در محیط Assembly چیست؟

3-

اینکه بتوان یک فایل دوبعدی کتیا را در اتوکد خواند ، میتوان فایل را با فرمت ....

4-

کدام یک از موارد زیر باعث میشود تا یک فایل باز نشود ؟

5-

برای کم کردن حجم ایجاد شده با شرایط دستور Rib Rib از چه دستوری باید استفاده کرد ؟

6-

اگر دستور Pocket را در یک Body خالی ایجاد کنیم ...

7-

صورت اعمال قید Fix مونتاژ برروی یک قطعه ....

8-

تعداد اعشار اندازه ها در کتیا بصورت پیش فرض چند رقم است ؟ آیا میتوان آن را تغییر داد ؟

9-

علامت پرانتز دور عدد در محیط اسکچ نشان دهنده چیست؟

علامت پرانتز

10-

آیا میتوان در محیط Sketcher یک Sketch سه بعدی رسم کرد ؟

11-

چگونه میتوان یکBody غیر فعال را فعال کرد ؟

12-

کدام فرمت ، اطلاعات کافی جهت ساخت قطعه را ندارد ؟

13-

مونتاژی Contact Constraint  میتواند ....

14-

آیا میتوان ترتیب قطعات را در درخت مونتاژ عوض کرد ؟

15-

Drafting کتیا خود شامل ....

16-

قطعه زیر را حداقل با چند دستور می توان ایجاد کرد؟

چند دستور

17-

تفاوت دستور Component Component و Product Product در محیط مونتاژ چیست؟

18-

کدام روش میتوان به سادگی یک image با Background سفید ایجاد کرد ؟

19-

در دفتر فنی از نقشه دوبعدی پرینت بگیریم اما نرم افزار CATIA را موجود نداریم ! کدام فرمت را میتوان جهت پرینت ارائه کرد ؟

20-

برای ایجاد یک فایل مونتاژی بصورت اصولی ، از کدام مورد باید استفاده شود ؟

Google Analytics Alternative