نمونه سوالات تستی سالیدورکس

1-

برای حذف سوراخهای شکل زیر، کدام گزینه صحیح می باشد؟

2-

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

3-

در اسکچ 3 بعدی برای انتقال بین صفحات کاری XY,XZ,YZ از کدام کلید استفاده می شود؟

4-

برای اندازه گذاری بین دو دایره با شرایط شکل نشان داده شده کدام گزینه صحیح می باشد؟

 اندازه گذاری بین دو دایره

5-

کدام گزینه در خصوص Surface ها صحیح نمی باشد؟

6-

کدام گزینه درخصوص دستور sweep صحیح می باشد؟

7-

برای تعریف یک صفحه نرمال بر یک Curve ، کدام گزینه درست است؟

8-

کدام گزینه صحیح می باشد؟

9-

گزینه صحیح را انتخاب نمایید؟

10-

کدام گزینه صحیح نمی باشد.

Google Analytics Alternative