نمونه سوالات تستی GD&T میانه - بخش هشتم

1-

علامت علامت برای چه منظوری استفاده می شود ؟

2-

علامت علامت برای چه منظوری استفاده می شود ؟

3-

علامت علامت برای چه منظوری استفاده می شود ؟

4-

مفهوم حروف LE در زیر کادر هندسی شکل ذیل یعنی چه ؟

کادر هندسی

5-

از علامت علامت برای چه منظوری استفاده می شود ؟

6-

مفهوم کادر های شکل ذیل را بنویسید :

علامت

7-

از علامت علامتبرای چه منظوری استفاده می شود ؟

8-

علامت علامتیعنی چه ؟

9-

از علامت جهت صفحات باند تلرانسیعلامت( Orientation Plane) در چه نوع نقشه هایی استفاده می شود ؟

10-

از علامت تعدیل کننده علامت چه زمانی استفاده می شود ؟

11-

در شکل زیر مفهوم حروف ACS در بالای کادر هندسی چیست ؟

علامت

12-

آیا کادر هندسی بکار رفته در نقشه ذیل صحیح است ؟

نقشه

13-

شرط پوش یعنی چه ؟

14-

آیا کادر هندسی بکار رفته در نقشه ذیل صحیح است ؟

نقشه

Google Analytics Alternative