نمونه سوالات تستی GD&T میانه - بخش هفتم

1-

شرایط حاصله سیلندر با استفاده از مفهوم حداکثر مواد ( MMC ) برابر است با :

2-

شرایط مجازی سیلندر در حالت حداقل مواد ( LMC ) برابر است با :

3-

شرایط حاصله شفت با استفاده از مفهوم حداقل مواد ( LMC ) برابر است با :

4-

- شرایط مجازی شفت در حالت حداکثر مواد ( MMC ) برابر است با :

5-

شرایط مجازی شفت در حالت حداقل مواد ( LMC ) برابر است با :

6-

شرایط مجازی شفت باید همیشه نسبت به شرایط مجازی سیلندر ................... باشد

7-

محل قرار گرفتن حداقل / حداکثر مواد شفت و سیلندر نسبت به شرایط مجازی مربوطه در وضعیت حداکثر مواد ( MMC ) به چه صورتی است ؟

8-

بدترین حالت مونتاژ بین شفت و سیلندر چیست ؟

9-

شرایط حاصله شفت با استفاده از مفهوم حداکثر مواد ( MMC ) برابر است با :

10-

شرایط حاصله سیلندر با استفاده از مفهوم حداقل مواد ( LMC ) برابر است با :

11-

مرز داخلی می نیمم سیلندر با استفاده از مفهوم مستقل از اندازه ( RFS ) برابر است با :

12-

شرایط مجازی سیلندر در حالت حداکثر مواد ( MMC ) برابر است با :

13-

محل قرار گرفتن حداقل / حداکثر مواد شفت و سیلندر نسبت به شرایط مجازی مربوطه در وضعیت حداقل مواد ( LMC ) به چه صورتی است ؟

14-

مرز خارجی ماکزیمم شفت با استفاده از مفهوم مستقل از اندازه ( RFS ) برابر است با :

Google Analytics Alternative