نمونه سوالات تستی GD&T میانه - بخش سوم

1-

در شکل زیر به کدامیک از کادر های هندسی ماکزیمم مواد تعلق می گیرد ؟

شکل 1

2-

در شکل زیر واحد عدد 0.1 در داخل کادر هندسی چیست ؟

شکل

3-

در شکل زیر اگر مبنای A سروتهی داشت ( مخروطی بود ) برای کنترل توازی بکمک ساعت چطور عمل می کنیم ؟

باند تلرانسی

4-

در شکل زیر آیا مفهوم کادر های هندسی تعامد یکی است ؟

کادر هندسی

5-

آیا در تعامد بین دو محور میتوان علامت علامت به معنی انحراف در همه جهات استفاده نمود ؟

6-

در شکل زیر باند تلرانسی به چه صورتی است ؟

باند تلرانسی

7-

آیا در کادر هندسی شکل زیر ماکزیمم مواد میتوان بکار بُرد و شکل باند تلرانسی به چه صورتی است ؟

باند تلرانسی

8-

تعامد بین چه عناصری مطرح می شود ؟

9-

آیا در کادر هندسی تعامد شکل زیر میتوان علامت علامت و علامت علامت بکار بُرد ؟

باند تلرانسی

10-

در این شکل ، باند تلرانسی به چه صورتی است ؟

11-

آیا در کادر هندسی شکل زیر میتوان علامت علامت بکار بُرد ؟

12-

اگر کادر هندسی تعامد به سر فلش اندازه وصل شده باشد و بخواهیم بکمک ساعت کنترل نمائیم ، به چه طریق انجام می شود ؟

13-

در تلرانس هندسی تعامد ، چه ارتفاعی در مثلث قائم الزاویه لحاظ می شود ؟

Google Analytics Alternative