آموزش رپیدفرم Rapidform

نرم افزار رپیدفرم در حال حاضر به طور گسترده ای در صنایع مختلف از جمله خودروسازی و صنایع نظامی مورد استفاده قرار میگیرد.

از ویژگی های دیگررپیدفرم  محیط ساده و دستورات بسیار مشابه به SolidWorks در حوزه طراحی قطعه و سطح است.

با توجه به ضعف SolidWorks در بخش طراحی معکوس و ابر نقاط، استفاده از این نرم افزار به کاربران SolidWorks توصیه میشود.

 

 

مراجع : 


wikipedia

niazemihan.com

Google Analytics Alternative