دسته بندی های آموزش تری دی مکس 3D max

اساتید

کاربران ویژه

همه کاربران

دوره های حضوری موجود

تعداد محصولات نمایش داده شده: {{ products.length }}


محصولات آموزشی کدافزار

شناسه: {{ product.info.id }}
تاریخ شروع: {{ product.info.start_date }}
رایگان
قیمت: {{ product.info.main_price | currency("",0) }} تومان
قیمت ثبت نام : {{ product.info.price | currency("",0) }} تومان
قیمت پیش ثبت نام: {{ product.info.prepayment_price | currency("",0) }} تومان
{{ product.info.user.name }}
ظرفیت: {{ product.info.capacity }}
آدرس: {{ product.info.address }}
تاریخ شروع: {{ product.info.start_date }}
تاریخ پایان: {{ product.info.end_date }}
سطح آموزش: {{ product.info.hard_level }}
Google Analytics Alternative