آموزش کامسول|comsol


Comsol یک نرم افزار شبیه سازی با استفاده از تجزیه و تحلیل المان محدود برای حل مشکلات مختلف در مهندسی، فیزیک و شیمی است. 
COMSOL Multiphysics، بیش از دیگر نرم افزارهای FEA، توانایی برای حل پدیده های مرتبط را دارد.
نمونه هایی از این ترکیبات عبارتند از ترکیب پویایی سیال / مهندسی شیمی یا انتقال حرارت / مشکلات مهندسی مکانیک.

Google Analytics Alternative