تلرانس هندسی GD & T

با پیشرفت روز افزون علم و صنعت نیاز به تولید تجهیزات و قطعات مختلف روز به روز بیشتر احساس می گردید و همچنین با رویکرد بشر به تولید انبوه و گسترش تولید ، ارتباط قویتر بین طراحان و سازندگان در سراسر جهان مورد توجه ویژه ای قرار گرفت ازاین رو نیاز به یک زبان بین المللی که گویای هدف دقیق طراح برای سازنده باشد موجب گردید تا علم طراحی و نقشه کشی پا به عرصه ی جدید بگذارد تا قطعه ی تولید شده با صرف حداقل هزینه تا حد ممکن به طرح اولیه نزدیک بوده و فرآیند مونتاژ ماشین ها و مکانیزم ها با کمترین مشکل و به راحت ترین شیوه ی ممکن صورت پذیرند.

با وجود این گسترش عظیم در تولید و صنعت ارائه طرح های مختلف فقط با ابعاد و اندازه و تلرانسهای ابعادی مکفی نبوده و همواره موجب بروز خطا در فرآیند ساخت قطعات مختلف می گردید. لذا جهت رفع این مشکل، تلرانسهای هندسی به عنوان یک زبان بین المللی شامل علائم ، قوانین و تعاریفی که تلرانسهای ابعاد ، فرم ، راستا و موقعیت فیچرهای یک قطعه را توضیح می دهد پا به عرصه ی طراحی ، ساخت و تولید گذاشت.

این علم تا حدی مورد توجه قرار گرفته است که امروزه ارائه هرگونه طرحی به سازندگان بدون اعمال تلرانس های هندسی غیر ممکن بوده و موجب صرف هزینه های زیاد تولید و دوباره کاری های بسیاری می گردد لذا از آنجا که هر طرحی با هدف ساخت و تولید آن ایجاد می گردد فراگیری علم ترانس های هندسی برای کلیه طراحان الزامی بوده تا در نهایت طرح آنها قابل فهم برای سازندگان و همچنین ساخت و بهره برداری از آن باشد.

Google Analytics Alternative