آموزش تلرانس هندسی GD & T

با وجود این گسترش عظیم در تولید و صنعت ارائه طرح های مختلف فقط با ابعاد و اندازه و تلرانسهای ابعادی مکفی نبوده و همواره موجب بروز خطا در فرآیند ساخت قطعات مختلف می گردید. لذا جهت رفع این مشکل، تلرانسهای هندسی به عنوان یک زبان بین المللی شامل علائم ، قوانین و تعاریفی که تلرانسهای ابعاد ، فرم ، راستا و موقعیت فیچرهای یک قطعه را توضیح می دهد پا به عرصه ی طراحی ، ساخت و تولید گذاشت.

این علم تا حدی مورد توجه قرار گرفته است که امروزه ارائه هرگونه طرحی به سازندگان بدون اعمال تلرانس های هندسی غیر ممکن بوده و موجب صرف هزینه های زیاد تولید و دوباره کاری های بسیاری می گردد لذا از آنجا که هر طرحی با هدف ساخت و تولید آن ایجاد می گردد فراگیری علم ترانس های هندسی برای کلیه طراحان الزامی بوده تا در نهایت طرح آنها قابل فهم برای سازندگان و همچنین ساخت و بهره برداری از آن باشد.

 

بازگشت به صفحه اصلی و مشاهده آموزش GD &T و دیگر نرم افزار ها

Google Analytics Alternative