آموزش MoldFlow مولدفلو

مولد فلو (Moldflow) یک نرم افزار شبیه سازی متعلق به شرکت autodesk میباشد که توسط آن مدلسازی قطعات پلاستیکی تزریقی انجام میگردد.


مولدفلو (Moldflow ) دو هسته دارد :

1- مشاور مولد فلو ، که هدایت ساخت و بازخورد در جهت استاندارد و طراحی قالب را فراهم میکند .

2- بینش مولد فلو ، که نتایج قطعی جریانکننده، خنک کننده، تاب برداشتن و همراه با پشتیبانی از فرآیندهای قالب ریزی و سازه های تخصصی را فراهم می آورد.

علاوه بر این شرکت اتودسک Moldflow Design, Moldflow CAD Doctor, Moldflow Magics STL Expert, and Moldflow Structural Alliance را نیز در جهت برقراری ارتباط با دیگر نرم افزارهای  CAM  و  CAD تولید نموده است .

 

مراجع

wikipedia

Google Analytics Alternative