معرفی تیم اجرایی کدافزار

محمدرضا علی پور حقیقی فریدون مرادی فاطمه چاهه آزاده اميران

محمدرضا علی پور حقیقی

نائب رئیس هیات مدیره کَدافزار

09122850827

فريدون مرادی

رئیس هیات مدیره کدافزار

سایت کَدافزار  09124441460

فاطمه چاهه

مدیر عامل کدافزار

 

آزاده اميران

مدیر آموزش و پشتیبان سایت کَدافزار

09120713118

حمید جعفرزاده نیلوفر علی پور حقیقی علیرضا حسام طینت آرمینا مردای

حمید جعفرزاده

گرافیست سایت کَدافزار

کارشناس طراحی مهندسی کدافزار

نیلوفر علی پور حقیقی

مسئول تبلیغات و شبکه های اجتماعی سایت کَدافزار

09385145802

علیرضا حسام طینت

حسابدار شرکت کَدافزار

09127080208

آرمینا مرادی

مسئول شبکه های اجتماعی سایت کدافزار

اتمام همکاری

زهرا درگاهی سميرا روزبهاني

زهرا درگاهی

کارشناس طراحی مهندسی کدافزار

سميرا روزبهانی

مدیرفناوری اطلاعات سايت کَدافزار

اتمام همکاری

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده توسط: مدیر سایت
تاریخ: 1396-01-15
Google Analytics Alternative